top of page

Revisjon

Revisjon er en årlig helsekontroll

 

Enten du driver en liten virksomhet eller et større foretak:

 

Revisjon er en kvalitetssikring - se den som en årlig helsekontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel. Det fremmer forretningsdriften og relasjoner.

 

Revisjon gir deg

 

  • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre du er avhengig av.

  • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsførselen.

  • Kvalitetssikring av skatte - og avgiftsrapporteringen. Bli trygg på at du får den riktig!

  • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen.

  • Liten risiko for at eiere og ledelsen får ubehagelige overraskelser.

  • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjennelser.

  • Enkel tilgang til en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.

 

Revisjon gir troverdighet

 

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser - du får hjelp til å begrense risikoen.

 

Revisor hjelper deg til å få bedre kontroll med virksomheten. Feil og uheldige beslutninger vil oftere bli oppdaget og kan rettes. Revisjon setter deg bedre i stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter.

 

Kilde: Den norske Revisorforening

Hvordan bruke revisor?

 

Eierne er revisors oppdragsgiver og bør derfor selv bruke revisor 

Revisor velges på generalforsamlingen av eierne. Dette understreker at eierne er oppdragsgiverne. Dersom dialogen hovedsaklig går mellom revisor og administrasjonen, kan det oppstå et avhengighetsforhold som står i veien for revisors objektivitet. For å sikre at revisor kan ivareta sin uavhengige og objektive posisjon, bør eierne ved styret sørge for direkte dialog med revisor. Bevissthet rundt revisors og andres forhold til styrende organer er viktig i bedriftens "corporate governance" (eierstyring og selskapsledelse).


Krev at revisor møter på generalforsamlingen

Revisjonsberetningen er viktig for generalforsamlingen. Den viser om årsregnskapet er til å stole på. Beretningen gir imidlertid konklusjonen, og ikke svar på alle spørsmål. Aksjeloven legger opp til at aksjonærer i generalforsamlingen skal kunne få stille revisor spørsmål om utfyllende informasjon, og dette bør selskapet legge opp til. Da kan aksjonærene få dypere innsyn i selskapets økonomiske situasjon.

 

Bruk revisors kunnskap og kompetanse

Revisor bør være til stede når styret behandler årsregnskapet. Da får styret god anledning til å stille kritiske spørsmål! Er regnskapet "sminket"? Er det klausuler i lånekontrakter som kan motivere til "kreativ regnskapsføring"? Har ledende ansatte, styremedlemmer eller andre incentivordninger, lån, garantier eller liknende som kan stå i veien for deres habilitet? Er alle vesentlige balanseposter tilfredsstillende dokumentert? I tillegg bør styret vurdere å trekke inn revisor i andre sammenhenger hvor regnskapsspørsmål blir behandlet.

 

Ha tilgang til all korrespondanse

Revisors daglige kommunikasjon skjer ofte med administrasjonen. For at styret skal få det nødvendige innblikk i revisors arbeid, er det derfor viktig at styret mottar kopi av all vesentlig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen. I tillegg bør styret be om at alle formelle brev fra revisor som omhandler vesentlige regnskaps- eller intern kontroll-spørsmål adresseres til styret med kopi til administrerende direktør. 

 

Tilrettelegg for meningsutveksling

Styret bør få frem alle saker hvor administrasjonen og revisor har ulike synspunkter - med begrunnelse fra begge parter. Gjennom dette får styret bedre innsyn i de forskjellige beslutningsalternativer.

 

Pass på revisors uavhengighet

Styret bør be om en redegjørelse vedrørende revisors forhold til selskapet, inkludert hvilke andre oppdrag revisor utfører i tillegg til revisjon. Revisor kan ikke revidere sine egne råd, og styret bør ha et bevisst forhold til det å benytte revisor som rådgiver. Har revisor nære relasjoner til personer i selskapet som kan stå i veien for revisors objektivitet og uavhengighet, er revisor for økonomisk avhengig av dere som enkeltkunde, eller har revisor deltatt på arrangementer eller mottatt gaver av et slikt omfang at det kan påvirke revisors objektivitet? Be revisor rydde raskt opp dersom objektiviteten er truet, eller bytt revisor.

 

Be om revisors plan  

Minst én gang i året bør revisor forelegge styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Gjennom dette kan styret lettere følge opp at revisor dekker alle sentrale sider ved virksomheten.

 

Kilde: Den norske Revisorforening

Personvernerklæring - Behandling av personopplysninger

bottom of page